Novela zákona o zaměstnanosti účinná od 29. 7. 2017 nově upravuje tzv. nekolidující zaměstnání (přivýdělek v průběhu evidence na Úřadu práce ČR)

Tato novela zákona o zaměstnanosti přináší například změny u agenturního zaměstnávání, změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a změny  u zprostředkování zaměstnání Úřadem práce ČR, kde ruší možnost přivydělat si v rámci nekolidujícího zaměstnávání na dohodu o provedení práce.

Za nekolidující zaměstnání se dosud považovala činnost vykonávaná na základě pracovní smlouvy nebo dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti, při které si za měsíc nevyděláte více než polovinu minimální mzdy.Takové zaměstnání nebránilo zařazení ani vedení v evidenci ÚP.  

Ode dne 29. 7. 2017 však přichází změna. Fyzická osoba, která od 29.7.2017 požádá o zprostředkování zaměstnání (podá žádost o zprostředkování zaměstnání), nemůže být zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání, jestliže má uzavřenou dohodu o provedení práce. Uchazeč o zaměstnání, který byl zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání před 29. 7. 2017 a má uzavřenou dohodu o provedení práce, má 3 měsíce ode dne 29. 7. 2017 na ukončení této dohody o provedení práce. K ukončení dohody tedy musí dojít nejpozději 29.10.2017. Pokud pracovní vztah na základě dohody o provedení práce uchazeč o zaměstnání neukončí, své vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání musí ukončit nebo z této evidence bude vyřazen. 

Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání od 29. 7. 2017 tedy nebrání :

  • výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy*) , nebo
  • výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy*).
  • *) Minimální mzda od 1.1.2017 činí v ČR 11.000,- Kč, měsíční výdělek tedy nesmí přesáhnout částku 5.500,- Kč
    V souvislosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením se od 1. října 2017 zřizuje evidence plnění povinného podílu, která poskytne odběratelům, dodavatelům a kontrolním orgánům přehled o jednotlivých dodávkách realizovaných v rámci náhradního plnění. Dále je upravena povinnost zaměstnavatelů a osob samostatně výdělečně činných vložit do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti novely do evidence plnění povinného podílu zákonem o zaměstnanosti požadované údaje, a to za období příslušného kalendářního roku do dne nabytí účinnosti novely zákona o zaměstnanosti.
          S novelizací zákona v oblasti agenturního zaměstnávání pracovníků se např. zavádí kauce, kterou budou muset agentury práce složit. Kauce má eliminovat účelové zakládání agentur práce, jejichž prostřednictvím dochází k obcházení zákonů v oblasti zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení. Agentura práce a uživatel (firma) jsou dále povinni zabezpečit, aby pracovní a mzdové podmínky agenturního zaměstnance nebyly horší než u kmenového zaměstnance. Proto musí dohoda agentury s uživatelem obsahovat informace o pracovních a mzdových podmínkách kmenového zaměstnance, který vykonává tutéž práci jako dočasně přidělený pracovník. Nové ustanovení v zákoníku práce rovněž stanoví, že agentura práce a uživatel jsou povinni zajistit, aby agenturní pracovník nebyl dočasně přidělen k výkonu práce u uživatele, u něhož je současně zaměstnán v základním pracovněprávním vztahu, nebo u něj konal v témže měsíci práci na základě dočasného přidělení jinou agenturou práce.