Finanční analýza

Modul Finanční analýza a plánování informačního systému HELIOS Orange je nástroj sloužící k vyhodnocování výsledků hospodaření organizace, útvarů, zakázek apod., k predikci trendů finančního vývoje i jako testovací nástroj ke včasné indikaci případného nežádoucího vývoje. živatel může využít pro vyhodnocení předdefinovaných ukazatelů i vlastních ukazatelů. Slouží pro potřeby interních uživatelů (pracovníků ekonomického oddělení, managementu apod.) i externích uživatelů (např. potencionálních investorů). Prezentace výsledků je provedena v přehledné tabulkové formě a ve formě grafů. Součástí modulu je i funkcionalita pro plánování a rozpočty ve finanční oblasti včetně možností provádění analýzy investic (podnikatelské záměry).

 

Přínosy :

  • Způsob definice ukazatelů
  • Druhy ukazatelů finanční analýzy
  • Vyhodnocení z hlediska času a organizační struktury
  • Výstupní sestavy
  • Plánování a rozpočty
  • Způsob tvorby plánu / rozpočtu
  • Vyhodnocení plánu / rozpočtu
  • Analýza efektivnosti investic

Způsob definice ukazatelů

  • Definice s vazbou ukazatele na účet (účty) účtového rozvrhu modulu Účetnictví
  • Definice ukazatele s vazbou na již dříve definované ukazatele (ukazatele s pyramidovou strukturou)
  • Definice ukazatele s vazbou na řádek výkazu (např. rozvahy, výsledovky) v modulu Výkazy
  • Definice ukazatele s vazbou na celý výkaz (např. rozvaha, výsledovka) v modulu Výkazy
  • Ukazatel definovaný pomocí „selectu“- způsobu s možností zadání jednoduchého SQL dotazu
  • Ukazatel definovaný pomocí filtru nebo externích akcí

Druhy ukazatelů finanční analýzy

   • Absolutní (např. náklady před zdaněním)
   • Rozdílové (např. EBIT – zisk před odečtením úroků a daní)
   • Poměrové (např. rentabilita vlastního kapitálu ROE, rychlost obratu zásob, likvidita atp.)
   • Složené (pyramidové ukazatele – Altmanovo Z-skóre, guick test atd.)

Vyhodnocení z hlediska času a organizační struktury

 • Dle data případu nebo dle období stavu
 • Za více účetních období (roků)
 • Na úrovni celé organizace nebo za vybrané útvary, zakázky nebo nákladové okruhy

Výstupní sestavy

 • Jsou k dispozici ve formě dynamických tabulek a grafů. V systému Helios je možné prezentovat vygenerované tabulky ve formě HTML stránek.

Plánování a rozpočty

 • Součástí modulu je nástroj Plánování a rozpočty, pomocí kterého lze vyhodnocovat plnění / čerpání podnikových plánů nebo rozpočtů.

Způsob tvorby plánu / rozpočtu

 • Manuální zadání plánu / rozpočtu
 • Zkopírování hodnot z jiného plánu nebo jiného období (např.převzetí skutečnosti minulého období) a jejich následná editace
 • Sumace z níže postavených úrovní plánu / rozpočtů z hlediska časové nebo organizační struktury
 • Rozpouštění z výše postavených úrovní plánu na nižší úrovně (např. z ročního plánu na čtvrtletní plány)

Vyhodnocení plánu

 • Porovnání plánovaných hodnot se skutečnými
 • Vyhodnocení plnění k nadřízenému plánu nebo  celkovému plánu (jak z hlediska časové, tak organizační struktury)
 • Porovnání plánu se skutečností až dvou minulých období
 • Kombinace vyhodnocení z časové hlediska a organizační struktury (maticová struktura)

Analýza efektivnosti investic

 • Vyhodnocování budoucích podnikatelských záměrů
 • Možnost simulace dopadů různých variant investic (staveb, technologií, projektů) s dopadem na budoucí peněžní toky
  
Agendový list si můžete stáhnout zde.

 

 

Vyberte si z našich služeb

Hotline Facebook Teamviewer
Helios