Řízení projektů

Řízení projektů je efektivní nástroj pro řízení všech druhů zdrojů určených pro úspěšnou realizaci různorodých projektů. HELIOS Orange nabízí řešení komplexní podpory všem společnostem, jejichž aktivity se potýkají s potřebou řízení rozsáhlých, komplexních zakázek, realizačních akcí atd. a účinnou optimalizací zdrojů. Řešení může být implementováno do jakékoliv společnosti, která zavádí nebo využívá projektové řízení, se zavedeným systémem jakosti v souladu s normami ISO 9000 – 2000.

 

Přínosy :

 • Projekty
 • Personální a nepersonální zdroje
 • Úlohy a aktivity
 • Time Sheet, Expense Sheet
 • Kapacitní plán
 • Vazby na další moduly — Fakturace, Účetnictví, Plány a rozpočty atd.
 

Projekty

 • Základní evidence o realizačních akcích, projektech, zakázkách
 • Možnost řazení jednotlivých projektů do hierarchické nebo lineární struktury
 • Možnost stanovení základních časových rámců
 • Vazby do všech dalších modulů a agend systému Helios Orange
 • Evidence externích dokumentů související s projektem včetně verzování
 • Libovolné tiskové sestavy a různorodé rekapitulace projektu
 • Možnost definice kalkulací a plánů na projekt
 • Možnost sledování libovolných sestav vztažených k projektu (na projekt, dle aktivit na projekt, zaúčtované položky, pohyby materiálu apod.)
 • Vzorové projekty s přednastavenými úkoly a kopie projektů
 • Sledování libovolného detailu projektu

Personální a nepersonální zdroje

 • Základní evidence zdrojů a kapacit pro řízení projektů
 • Možnost definice vlastních i cizích zdrojů
 • Možnost zařazení jednotlivých kalendářů s časovým fondem
 • Možnost členění zdrojů dle rolí, dle pozic
 • Možnost stanovení fakturační a nákladové sazby
 • Možnost zařazení zdroje do středisek a útvarů
 • Individuální nastavení přístupových práv

Úlohy a aktivity

 • Úlohy jsou jednotlivé dílčí kroky vedoucí k úspěšné realizaci projektu
 • Aktivita – sledovaná činnost na projektech
 • Možnost nastavení fakturačních a nákladových sazeb na aktivitu
 • Úlohám se přiřazují řešitelé - personální a nepersonální zdroje
 • Možnost zařazení projektového manažera úlohy
 • Na úlohy je možné definovat druh fakturace
 • Možnost nastavení speciální fakturační sazby za úlohu
 • Lze nastavovat prioritu úlohy
 • Možnost členění jednotlivých úloh podle volně definovatelných typů úloh
 • Možnost stanovení časového plánu úlohy
 • Lze nastavit návaznost úloh
 • Možnost individuálního řízení práv a přístup k projektům
 • Možnost zadávání opakovaných úloh (garanční prohlídky atd.)
 • Možnost dílčí fakturace dle jednotlivých úloh
 • Možnost definice pracovní náplně na úlohu
 • Možnost nastavení hlídání vykázaných hodin oproti plánu na úloze
 • Možnost sledování stavu plnění úloh dle vykázané skutečnosti,nebo dle řízení projekt manažera
 • Možnost zařazení externích dokumentů k úloze

Time Sheet, Expense Sheet

 • Time Sheet – výkaz o odpracovaném čase
 • Expense Sheet – výkaz o odvedených nákladech na projekt
 • Možnost individuálního zadávání výkazu (dle přihlášeného uživatele)
 • Možnost zástupného zadávání výkazů (např. asistentkou)
 • Možnost nastavení schvalování hotových výkazu pro management
 • Možnost zpětného zadávání výkazu včetně kontroly času
 • Online pohled na stav řešení výkazů
 • Libovolné reporty, výstupy a exporty (XML, XLS, DOC a tisky
 • Možnost zařazení externích dokumentů k výkazům
 • Možnost speciálních přístupů do výkazů — ( offline přístupy, webový klient apod.)
 • Možnost úctování výkazu (nedokončená výroba, rozpracovanost apod.)

Kapacitní plán

 • Možnost rozvržení jednotlivých personálních zdrojů v čase na daných úlohách
 • Možnost modelování a sledování více kapacitních plánů najednou
 • Automatické dopředné a zpětné zaplánování kapacit
 • Přehled položek kapacitního plánu
 • Možnost zobrazení v Gantt Chart diagramu
 • Zobrazení diagramu za zdroje i za úlohy
 • Možnost zobrazení sumačních diagramů (histogramy atd.)
 • Vazby na další moduly — Fakturace, Účetnictví, Plány a rozpočty atd.
 • Možnost definice sofistikovaných plánů a rozpočtů v modulu

Finanční analýza

 • Možnost účtování veškerých nákladů a výnosů na projekty
 • Možnost automatické fakturace a vyúčtování zákazníkům včetně automatického zajištění podkladů pro fakturaci
 • Přímé vazby na evidenci obchodního jednání a podpora obchodního jednání v modulu CRM<
 • Vazby na modul Servis – sledování servisních karet, plánování zásahů, sledování záruk a exspirací jednotlivých dílů, komponent apod.
 

Agendový list si můžete stáhnout zde.

 

 

 

Vyberte si z našich služeb

Hotline Facebook Teamviewer
Helios