Účetní standardy

Modul Účetní standardy informačního systému HELIOS Orange je nástroj sloužící ke konverzi účetní závěrky z jednoho účetního standardu do jiného. Umožňuje převést účetní data do formy, ze které lze prezentovat výstupy ve formě předepsaných finančních výkazů standardů IFRS (IAS) nebo obecně uznávaných zásad US GAAP, případně i jiných národních standardů.

 

Přínosy :

 • Legislativní rámec
 • Daňové hledisko
 • Konverze z IFRS do Českých účetních standardů (ČÚS)
 • Konverze z ČÚS do IFRS nebo US GAAP
 • Přepočet účetní závěrky do cizí měny
 • Účtový rozvrh standardu
 • Přepočet účetní závěrky do cizí měny
 • Účetní odpisy dle příslušného účetního standardu
 • Přehledné zobrazení účetních zápisů spojených s konverzí účetní závěrky
 • Účetní závěrka
 • Vyhodnocení konvertované účetní závěrky pomocí předdefinovaných výkazů a sestav
 • Diskonty
 

Legislativní rámec

 • Podle zákona o účetnictví účetní jednotky, které jsou obchodní společností a které jsou emitentem cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů v členských státech EU (a tedy i v ČR), použijí pro účtování a sestavení účetní závěrky Mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropských společenství neboli (až na drobné výjimky) IFRS.

Daňové hledisko

 • Z hlediska zákona o dani z příjmů ani pro výše uvedené společnosti nelze použít pro zjištění základu pro výpočet daně z příjmů IFRS a musí postupovat jako jiné organizace podléhající povinnosti vedení (podvojného) účetnictví při zjištění základu pro výpočet daně z příjmů podle Českých účetních standardů (ČÚS).

Konverze z IFRS do Českých účetních standardů (ČÚS)

 • účtování je prováděno podle standardů IFRS v modulu Účetnictví
 • v modulu Účetní standardy je provedena konverze do ČÚS
 • účetní zápisy, které se neliší (faktury, platby atd.), jsou převzaty beze změny
 • převzetí je provedeno automaticky bez duplicitního pořizování u zápisů, kde k rozdílům dochází, jsou zápisy dle IFRS vystornovány a zaúčtovány dle ČÚS
 • k dispozici jsou deník i hlavní kniha podle IFRS i ČÚS včetně rozdílů mezi nimi.

Konverze z ČÚS do IFRS nebo US GAAP

 • pro dceřiné firmy zahraničních společností je účtováno dle ČÚS
 • v modulu Účetní standardy je provedena konverze do IFRS nebo US GAAP
 • účetní zápisy, které se neliší (faktury, platby atd.), jsou převzaty beze změny
 • u zápisů, kde k rozdílům dochází, jsou zápisy dle ČÚS stornovány a zaúčtovány dle IFRS nebo US GAAP
 • u zápisů, kde k rozdílům dochází, jsou zápisy dle IFRS (US GAAP) stornovány a zaúčtovány dle ČÚS
 • k dispozici deník i hlavní kniha podle IFRS i ČÚS včetně rozdílů mezi nimi.

Účtový rozvrh standardu

 • účtový rozvrh specifický pro konkrétní druh standardu (IFRS, US GAAP)
 • možnost použití vlastního účtového rozvrhu
 • možnost konverze na úrovni účtových rozvrhů

Přepočet účetní závěrky do cizí měny

 • možnost přepočtu účetní závěrky dle příslušného standardu do cizí měny
 • pro přepočet jsou využívány běžné, průměrné a historické kursy

Účetní odpisy dle příslušného účetního standardu

 • možnost přenosu odpisů majetku dle příslušného účetního standardu

Přehledné zobrazení účetních zápisů spojených s konverzí účetní závěrky

 • jednotlivé účetní zápisy (operace standardizace), související s konverzí účetní závěrky, jsou prováděny na úrovni vstupního účtového rozvrhu standardu a za jednotlivá čísla konkrétního druhu standardu.Dle těchto parametrů je možno provedené konverzní zápisy evidovat a třídit.

Účetní závěrka

 • veškeré účetní zápisy prováděné v modulu Účetní standardy jsou na konci účetního období, obdobně jako v modulu Účetnictví, uzavřeny a automaticky převedeny do následujícího období ve formě počátečních zůstatků na konkrétních účtech. Tím je zajištěna návaznost a konzistence konverzních zápisů za jednotlivá účetní období.

Vyhodnocení konvertované účetní závěrky pomocí předdefinovaných výkazů a sestav

 • k vyhodnocení konvertované závěrky je možno využít funkce Generátor sestav standardu, nebo nástroje Výkazy standardů s předdefinovanými vzorovými sestavami účetní závěrky pro IFRS a US GAAP vč. distribučních tiskových formulářů. Tyto výkazy lze jednoduše přizpůsobit specifikám účetní jednotky podle hledisek vypovídací schopnosti a významnosti.

Diskonty

 • Diskontování dlouhodobých pohledávek a závazků vychází z požadavku mezinárodních účetních standardů
 • Diskontování znamená přepočet hodnoty pohledávky (závazku) splatné v budoucnu na současnou hodnotu.
 • Změna hodnoty pohledávky je účtována do účetního deníku (operace standardizace) v Účetních standardech
 
Agendový list si můžete stáhnout zde.

 

 

Vyberte si z našich služeb

Hotline Facebook Teamviewer
Helios